Illustrasjonsfoto: Erik Bolstad/Wikipedia

Botilbud for LAR-pasienter i Oslo

- Blindern rehabiliteringssenter skal ikke legges ned. Men i tråd med endringer i bruksmønster hos våre målgrupper har vi behov for å utvikle nye botilbud, og Blindern er ett av våre steder som vurderes for endret mandat, skriver avdelingsdirektør, John Ingar Danielsen, i svaret til Jan-Erik Tørres.

Jan-Erik Tørres skriver i et innlegg at Velferdsetaten tar fra LAR-pasienter Oslos eneste rusfrie botilbud.

Velferdsetaten skal tilby tilpassede tjenester til rusavhengige innbyggere i Oslo. Som en del av vår nye strategiske plattform ser vi endringer i behov fra brukere og bydeler. Vi arbeider nå med å tilpasse våre tjenester. Vi kan ikke drive morgendagens rusomsorg med gårdagens institusjonsinnhold. Våre brukergrupper har endrede behov, og for å skape noe nytt må vi gjøre noe annerledes.

Vår ambisjon er at flere rusavhengige skal bo og rehabiliteres i egen bolig med nødvendig og rett tilpasset faglig booppfølging.  Vi mener at en stor andel av våre brukere får et bedre liv med faglig god oppfølging i egen bolig. Vårt omfattende institusjonsapparat skal på sikt i større grad tilby tjenester som er tilpasset rusavhengige med stort helse- og sosialfaglig oppfølgingsbehov. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal legge ned institusjoner. Velferdsetaten skal også benytte større andeler av ressursene til forebyggende arbeid blant unge.

For våre LAR -pasienter er vi trygge på at vi for fremtiden vil gi et godt og trygt tilbud. Velferdsetaten har mange tilbud som ivaretar denne gruppen. Vi tilbyr tjenester i Villa Mar, egen poliklinikk, booppfølging i våre gjennomgangsboliger og booppfølgingsteam som følger opp beboere i egen bolig. Vi har også flere institusjoner som tilbyr rusfri rehabilitering, og som i dag har flere pasienter fra LAR. I tillegg er det nylig inngått kontrakt om kjøp av ytterligere 28 plasser for kommende periode. Spesialisthelsetjenesten har også utvidet sitt tilbud for denne gruppen. Våre institusjoner skal tilby rehabilitering og behandling, og er et hjelpemiddel på veien til egen bolig. Velferdsetaten tilbyr ikke bolig, men rehabilitering.

Blindern rehabiliteringssenter skal ikke legges ned. Men i tråd med endringer i bruksmønster hos våre målgrupper har vi behov for å utvikle nye botilbud, og Blindern er ett av våre steder som vurderes for endret mandat. Vi understreker at ikke noe er besluttet i vårt arbeid med å tilpasse etatens tjenester. Om vi endrer mandat og målgruppe for noen av våre institusjoner er det vårt ansvar å sikre at berørte vil få tilbud som minst er av tilsvarende kvalitet som i dag i trygge og forutsigbare rammer.

Ingen av våre målgrupper skal nedprioriteres, men vi kommer heller ikke til å prioritere noen fremfor andre. Vi ønsker ikke å delta i en debatt hvor våre målgrupper settes opp mot hverandre. Vi har samtidig stor forståelse for at ulike interessegrupper vil snakke for sine.

Velferdsetaten skal tilby morgendagens rusomsorg i Oslo tilpasset det kommende behov. Vi er glade for at vår nye strategi leses og debatteres. Vi setter pris på at Tørres finner flere prisverdige tiltak, og vi er enige i at rustiltak ikke skal sees isolert. Det er en av grunntankene i vår strategi for rusfeltet; Bruker, pårørende, bydeler, etat, spesialisthelsetjeneste og frivillige og ideelle organisasjoner må i større grad forenes og se våre tjenester i sammenheng og sikre den enkelte et helhetlig tilbud.

 

 


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse