Leder for Strax-huset, Hugo Torjussen, i samtale med ansatte i det nye sprøyterommet. Foran f.v: Anestesisykepleier Liv Trude Bjartland og fagarbeider Marianne Herfindal. Bakerst: Vernepleier Benedicte Hvitmyhr. Alle foto: Otto von Münchow

Bergen endelig med sprøyterom

Like før nyttår åpnet Bergen sitt første sprøyterom. Dermed har Vestlandets hovedstad fått et lavterskeltilbud overfor grupper av rusavhengige som ellers ofte ikke kommer i kontakt med rusvernet.

Bergen har hatt et høyt antall overdosedødsfall de siste årene, og etablering av sprøyterom er et av tiltakene kommunen håper skal bidra til å redusere antallet dødsfall. Det nye sprøyterommet er lagt i tilknytning til Strax-huset, litt utenfor sentrum. Strax-huset er et dagtilbud og natthjem for rusavhengige.

For leder av Strax-huset, Hugo Torjussen, var det en gledens dag da Bergen kommune offentliggjorde at det skulle satses på et sprøyterom i mars i fjor. – Nå har politikerne stukket fingeren i jorden. Dette er det beste for brukerne, sa Torjussen til Bergens Tidende da han ble kjent med vedtaket.

Det har vært en lang og vanskelig vei mot åpningen. Mange har hatt sitt å mene, og debatten har gått i mange år før dagens sosialbyråd, Erlend Horn (V), fikk fortgang i den politiske behandlingen og satte av penger til sprøyterom i 2016-budsjettet.

Det tok imidlertid ikke lang tid fra åpningen av sprøyterommet i desember før debatten ble utløst på nytt. Sprøyterommet var enten etablert for hastig eller for langsomt. Det var for dyrt, hadde ikke nok brukere fra og med åpningsdato, og beboere som er naboer til Strax-huset, var bekymret for en økning av kriminalitet og sjenanse som ville følge av det utvidete tilbudet.

Trenger tid

Hugo Torjussen har tatt det hele med stoisk ro. Han vet at sprøyterom er et riktig tilbud og at det er riktig å legge det til Strax-huset som allerede er etablert som et lavterskeltilbud i Bergen.

– Det er masse synsing og politikk omkring sprøytehuset. Mye har vært drevet frem av moralske motiver, sier Torjussen til Rus & Samfunn.

For ham er det naturlig at de rusavhengige ikke akkurat har tråkket ned dørene til det nye tilbudet etter at det åpnet. Som han sier, ting tar tid. De rusavhengige skal venne seg til det nye tilbudet, og de må føle at de kan stole på det før de begynner å ta det i bruk.

– Generelt har vi et høyt antall besøkende på dagsenteret, og nå begynner det også å ta seg opp på sprøyterommet, konstaterer Torjussen.

– Vi får skynde oss langsomt og være tålmodig, som med de fleste tiltak som skal etableres innen rusfeltet.

Det har vært en jevn økning siden åpningen. Da Rus & Samfunn besøkte Strax-huset i slutten av februar hadde det den uken vært inne gjennomsnittlig 11 brukere per dag. Torjussen forteller at betjeningen på Strax-huset allerede deler ut en halv million sprøyter, og den kontakten må benyttes til å gjøre sprøyterommet mer kjent og få flere rusavhengige til å benytte seg av det nye tilbudet.

Sosialbyråd Erlend Horn (V) i Bergen kommune 
har gått i bresjen for rusavhengige og har
blant annet fått etablert det
første sprøyterommet i byen.

Riktig satsing

Sosialbyråd Erlend Horn i Bergen kommune, som fikk vedtatt etableringen av sprøyterommet, har vært en personlig pådriver for at det skulle komme på plass. Han har et stort engasjement overfor rusavhengige.

– Sprøyterommet blir enda et verktøy i verktøykassen overfor dem som ikke ønsker å bli rusfri. Særlig etter stengingen av Nygårdsparken i 2014, manglet vi et lavterskeltilbud til denne gruppen, sier Erlend Horn.

Det har vært reist kritikk mot at sprøyterommet ble lagt til Strax-huset, men Horn viser til at det ble nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som pekte på Strax-huset som den mest egnede lokaliteten. Det skyldes to forhold, for det første fordi det finnes en stor russcene utenfor Strax-huset som sprøyterommet vil kunne fange opp, og dernest fordi Strax-huset allerede har mange tilbud som henvender seg til denne gruppen.

Endring må til

Det er knytte 18 årsverk til sprøyterommet som jobber to skift sju dager i uken. Ikke alle er ansatt ennå. Tilbudet har et budsjett på 18 millioner kroner i året. I løpet av de to første månedene har 63 unike brukere benyttet sprøyterommet.

– Til å begynne med måtte vi viser bort brukere som enten ville sette andre stoffer enn heroin eller kom med ferdig preparerte sprøyter, forteller Hugo Torjussen.

Han understreker at Strax-huset er veldig streng med å holde seg innenfor lovverket. Det betyr blant annet at de ansatte må vite hva de rusavhengige vil fylle sprøytene med og samtidig følge med når de injiserer. Alt skal lages til i injeksjonsrommet.

– De første dagene måtte vi avvise mange som ville injisere amfetamin. Personlig synes jeg dette er feil.

Torjussen viser til en kartlegging som ble gjort i 2015, som forteller at mindre enn 40 prosent fyller sprøytene sine med heroin. Dermed når en bare en liten del av det som burde være målgruppen med et slikt tilbud.

Han skulle gjerne ha åpnet opp tilbudet for at rusavhengige kunne komme med andre stoffer og at det også skulle kunne åpnes opp for andre måter å innta dem på enn injisering. Hinderet er den nasjonale sprøyteromsforskriften, en lov som ble laget i 2004. Der settes begrensningen til injisering av heroin.

 – Loven er laget for en annen tid. Regelverket er tungrodd, og fortsatt er det en del moralisme som preger debatten om sprøyterom, sier Torjussen.

Gammelt lovverk

Sosialbyråd Erlend Horn har engasjert seg i kampen for å endre den rigide sprøyteromsforskriften som begrenser bruken av sprøyterom. Han mener at loven ikke er i tråd med dagens virkelighet og håper at Stortinget skal be regjeringen om å komme med et endringsforslag når saken skal opp til behandling 23. mars.

Han viser til at det både i Frankfurt og København er åpnet for andre grupper av rusavhengige, og erfaringene derfra er positive. Med dagens begrensning i lovverket er Horn likevel fornøyd med at det er kommet et sprøyterom i Bergen. Han avviser kritikken mot at tilbudet er for dyrt.

– Så lenge det ikke finnes et alternativ som er rimeligere og som når denne målgruppen, da er det verdt å bruke midler på et sprøyterom. Dette retter seg mot en gruppe som har vært veldig stigmatisert, understreker byråden.

– For noen rusavhengige er dette tilbudet første gangen de opplever at helsevesenet tar dem på alvor. Det kan kanskje føre til at de blir interesser i behandling. Sprøyterommet kan bidra til å skape endring og, som en del av et bredt tilbud, være med til å løfte flere ut av rusen.

Erlend Horn legger til at når eller hvis en lovendring kommer, kan sprøyterommet umiddelbart vært klart til å ta mot andre grupper. Et eget rom er for eksempel allerede innredet for utlufting og ventilasjon, der det vil være mulig for eksempel å røyke heroin.

Trygge rammer

Hugo Torjussen synes det er et paradoks at sprøyterom administreres av det samme personellet som står for Switch-prosjektet, der en forsøker å få brukerne til å gå fra injisering til røyking av heroin fordi det er mindre helseskadelig. Men brukere kan altså ikke røyke heroin i norske sprøyterom.

Da Sprøyteromsforeskriftene ble vedtatt, ble det blant annet gjort som et overdosereduserende tiltak. Men som Torjussen peker på, for dem som jobber med rusavhengige, handler dette om mye mer enn overdoser. Uavhengig av hva brukerne setter, kan et mer allment brukerrom bidra til å mer renslighet rundt det å innta rusmidler, i tillegg til at de rusavhengige da har et hjelpeapparat rundt seg.

– Vi ønsker at de rusavhengige skal skaffe seg en trygg og bedre injeksjonspraksis slik at de blant annet ikke ødelegger årene sine.

For Torjussen er det nyåpnede sprøyterommet et viktig lavterskeltiltak overfor en gruppe som trenger tryggere rammer omkring sitt rusbruk. Det er positivt for brukerne, både fordi at sprøyterommet fungerer som en god kontaktflate og fordi det vil få ned en del somatiske utfordringer som injisering i det offentlige rom vil medføre.

– Jo mer åpen vi er og jo flere behov vi kan dekke, jo flere når vi og jo flere vil kunne komme i kontakt med hjelpeapparatet.

Torjussen innrømmer at det har vært en utfordring å etablere et sprøyterom i eksisterende fasiliteter og tjenester. Han er likevel klar på at dette er et av de viktigste tiltakene overfor denne målgruppen. Sprøyterommet har styrket til det totale tilbudet i Bergen og ved Strax-huset sier han.


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse