I en omfattende studie på dødsfall etter løslatelse fra fengsel, finner forskere fra SERAF at overdosedød er den vanligste dødsårsaken blant løslatte fra norske fengsel. Stipendiat Marianne Riksheim Stavseth (t.v.) og Postdoc. Anne Bukten presenterte funnene fra studien på lanseringsseminaret tirsdag, 21. mars. Alle foto: Astrid Renland

Risikofylt løslatelse

Løslatelse fra fengsel er høy risiko for overdosedødsfall viser ny Seraf forskning.

Ikke alle blir som Egon i Olsenbanden, møtt med norske flagg, sigarer, lykkelig familie og glade kompiser, når de går ut av porten etter endt soning. For mange er veien ut forbundet med et møte med manglende bolig, nettverk, fraværende hjelpetiltak - og døden.

Studien som et utført ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, Seraf, bekrefter funn fra internasjonal forskning som viser at tiden etter løslatelse er høy risikotid for overdosedødsfall.

Serafstudien er basert på gjennomgang av alle løslatelser fra 2000 – 2014, og ved bruk av registerdata der kriminalomsorgens eget registreringssystem Kompis, har blitt koblet til Dødsårsaksregistret der ICD-koden viser hva som er dødsårsaken.


Studien viser at overdoser utgjør hele 85% av
dødsfallene som skjer innen en uke etter
endt soning. Risikoen for overdosedød
den første uken er mer en fordoblet
sammenlignet med den andre uken.

I studien har forskerne sett på overdosedødsfall i ulike tidsaspekter etter løslatelse, og den viser at risikoen er høyst den første uken etter endt soning. Hele 85 prosent at overdosedødsfallene skjer i løpet av første uken, med en nedadgående kurve med hele 60 prosent lavere i uke to, 80 prosent i uke tre og fire, og 90 prosent lavere etter to til seks måneder.

- Overdosedødsfallene totalt sett har gått ned, sier forskerne Anne Bukten og Marianne Riksheim Stavseth, men første tiden etter løslatelse er vedvarende høy.

- Til vår overraskelse var overdosedødsfallene høyest i gruppen som hadde soningstid fra to måneder til ett år, vi antok at det var de med kortest dommer – altså som sonet under to måneder som var mest risikoutsatt. Men det kan jo selvfølgelig være at de som soner under tre måneder, har høyere risiko enn de som soner ett år. Det har vi ikke sett på, sier Bukten og Stavseth til Rus & Samfunn.

Kjennetegn ved gruppen er at det er menn under 50 år, uten fast bopel og døden har inntruffet utendørs. Overdosedødsfallene i Oslo for denne gruppen, viser at det er personer som ikke bor eller har tilhørighet til hjelpeapparatet i byen.

Fenglset kan være en arena for forebygging,

- Overdosedødsfallene kan forebygges, sier Gro Solbakken, seniorrådgiver ved Krus – Kriminalomsorgens utdanningssenter, og vi jobber nå med å implementere Pasientsikkerhetsprogrammet i trygger hender 24/7, som Kriminalomsorgen nå har overtatt.

- Rusomsorgen etterlyser mer satsning på ettervern, men for løslatte etter soning eksisterer det ikke, sier Johan Lothe, leder i WayBack, Oslo.


Johan Lothe peker på behovet for en mer
gjennomtenkt løslatelse. Man bør for eksempel
ikke løslate noen på en fredag, da er
ikke Nav tilgjengelig.

Lothe peker på at de fleste innsatte med alvorlig stoffproblematikk soner ofte korte straffer på under ett år, og har derfor ikke tilbud om rusbehandling eller deltakelse i programmer. De færreste kommer ut til egen bolig, og henvises man til lavterskel boinstitusjoner i rusfeltet, er veien tilbake til stoffbruk veldig kort.

- Det må etableres et bedre samarbeid med fungerende hjelpetiltak i fengsler og tiltaksapparatet utenfor murene sier Lothe.

- Hvorfor ikke tar kriminalomsorgen med den kommunale tiltakstjenestens i forberedelsen til løslatelsen? Hvorfor deltar ikke Nav i ansvarsgruppen under soning?


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse