LariNord utarbeider egne kontrolltiltak som bryter med både pasientrettighetsloven  og nasjonale retningslinjer for Lar-behandling mener brukerorganisasjonene. F.v: Karen-Lise Følling, Vidar Hårvik, Jon Storaas, Jeanette Rundgren og Arild Knutsen
LariNord utarbeider egne kontrolltiltak som bryter med både pasientrettighetsloven og nasjonale retningslinjer for Lar-behandling mener brukerorganisasjonene. F.v: Karen-Lise Følling, Vidar Hårvik, Jon Storaas, Jeanette Rundgren og Arild Knutsen

Pressemelding: Innspill vedrørende skjerpet tilsyn

De fem brukerorganisasjonene i RiktigRetning; RIO, FHN, LAR Nett Norge, proLAR og MARBORG ser det nødvendig å komme med et felles innspill vedrørende LARiNord sitt nye tiltak kalt skjerpet tilsyn.

 

Organisasjonene reagerer på flere aspekter ved dette økte kravet til pasientene i LAR. Det er særlig følgende det reageres på.

• At utleveringsstedet skal sjekke pasientene i munnen

• At tiltaket i all hovedsak er rettet mot rusfrie pasienter som det går bra med

• At tiltaket gir et meget sterkt uttrykk for mistillit rettet mot pasienter som i utgangspunktet har overhold alle krav fra spesialist helsetjenesten

• At svært mange i LAR også har store utfordringer med å få tatt blodprøver grunnet tidligere injeksjonsbruk som har ødelagt de fleste overflateårer

Vi er meget i tvil om man ville vurdert denne type kollektiv avstraffelse mot noen annen pasientgruppe, og dette gjør det ekstra viktig å påpeke det urettferdige i denne ordningen.

Det er også en selvmotsigelse at et spesialisthelsetjenestetilbud med en så rigid utleveringspraksis, nå skal utarbeide ytterligere kontrolltiltak rettet mot den gruppen som best har tilpasset seg det strenge regimet.

De fleste som rammes av dette tiltaket er de som har størst rusmestring. Tiltaket vil også kunne påvirke både jobb og skoletilbud som den enkelte deltar i. Dette står i direkte kontrast til rehabiliteringsmålet i LAR.

Vi har også nylig fått en nasjonal retningslinje for å sikre lik behandling, det fremstår derfor som et paradoks at et LAR senter nå prøver å utvikle en egen kontrollrutine, helt på siden av de allerede etablerte rutiner.

Vi vil her også vise til Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet pkt 8.7.2 der det tydelig fremkommer at måling av serumkonsentrasjon ved bruk av Buprenorfin har liten effekt og er usikker.

Det er også klart at store deler av den metadon og Buprenorfin som er tilgjengelig for salg på gateplan, ikke kommer fra LAR, men er smuglet inn i landet av kriminelle.

Salg av medikamenter er en politisak, og ikke en sak for helsevesenet. Politiet vil da etterforske saken og kunne gå rett på de LAR pasientene som selger sine medisiner, istedenfor en felles, kollektiv, avstraffelse som rammer alle LAR pasientene.

Økt kontroll med disse medikamentene oppnås best ved bedre og tettere oppfølging, og nærere kontakt med de pasienter som mottar denne behandlingen.

Vi er også svært skeptiske til at kriteriene for dette skjerpede tilsynet er utarbeidet uten at brukerorganisasjonene er blitt kontaktet før helt i slutten av prosessen, rett før brev til brukerne skal sendes ut, og tiltaket iverksettes.

I tillegg kommer det faktum at enkelte pasienter allerede har blitt utsatt for denne ordningen i forkant av at informasjonen blir sendt ut. Dette er svært alvorlig.

RIO - J. Ståraas

FHN - A. Knutsen

LAR Nett Norge - K.L. Følling

proLAR - J. Rundgren

MARBORG - V. Hårvik

 


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse